મધમાખી ઉછેર માટે બાગાયતી યોજના

2023-04-22T22:38:50+05:30April 22nd, 2023|General|

મધમાખી ઉછેર માટે બાગાયતી યોજના મધમાખી ઉછેર માટે બાગાયતી યોજના આઇ ખેડૂત પોર્ટલ ચાલુ થઈ ગયું છે..જેમાં મધમાખી માટેની યોજના શરૂ થઈ ચૂકી છે જેમાં બાગાયત વિભાગમાં યોજના ક્રમાંક 55, યોજના ક્રમાંક 56 અને યોજના ક્રમાંક 71. જેમાં મધમાખી (સમૂહ કોલોની) અને મધમાખી હાઇવ્ માટેની અરજીઓ આપ કરી શકો છો. યુનિટ કોસ્ટ- રૂ.૨૦૦૦/ હાઇવ • ખર્ચના

Doubling of farmer income through honeybee

2023-04-22T22:48:57+05:30March 12th, 2023|General|

Doubling of farmer income through honeybee The doubling of farmer income through honeybee refers to the potential economic benefits that can be achieved through the cultivation of honeybees and the production of honey and other bee products. Honeybees are important pollinators that play a crucial role in agriculture, helping to increase crop yields and quality.

Organic farming based on honeybee

2023-04-22T22:53:29+05:30March 12th, 2023|General|

Organic farming based on honeybee Organic farming based on honeybees is a holistic approach to farming that prioritizes natural and sustainable methods of agriculture. This system relies on the use of honeybees as pollinators to support the growth of crops, while also promoting biodiversity and soil health. Honeybees provides several benefits for both the environment

Honey bee farming can be a profitable venture

2023-05-14T22:37:38+05:30January 2nd, 2023|General|

Honey bee farming can be a profitable venture Honey bee farming can be a profitable venture, but it depends on a variety of factors such as the location of your bees, the demand for your honey and other hive products, and the costs associated with maintaining your bees. Here are a few things to consider

Important of honeybee in the agriculture industry

2022-12-29T15:08:19+05:30December 29th, 2022|General, News|

Important of honeybee in the agriculture industry Honeybees are important pollinators in the agriculture industry. They play a crucial role in the reproduction of many plants, including those that produce fruits, vegetables, nuts, and seeds. These plants make up a significant portion of the human diet, and without the help of pollinators like honeybees, the

National Conclave on Production of Bees Wax

2022-04-08T18:05:30+05:30April 8th, 2022|General|

National Dairy Development Board in collaboration with the National Bee Board organized National Conclave on Production of Bees Wax A National Conclave on “Production of Bees Wax” was organized by National Dairy Development Board (NDDB), Gujarat in collaboration with the National Bee Board (NBB), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare on 30th March, 2022. The

Do you know about Honeybee Products

2022-01-04T21:39:48+05:30January 4th, 2022|General|

Honeybee Products & its benefits Do you know about Honeybee Products & its benefits The bee, feared for its nasty sting, comes as an unwelcome visitor in our gardens and homes. People often scamper away when they see the buzzing insect approach their direction. Beekeeping is the maintenance of honey bee colonies by humans commonly

Organic Honey Harvesting

2022-07-23T10:55:08+05:30August 15th, 2019|General|

Farmers join Dipen Patel’s organic bee harvesting mode After his success with collecting organic Honey Harvesting of different flora honey, Dipen Patel now goes around villages in his neighborhood to make farmers aware about honeybee harvesting. “Honeybees are at the centre of continuing the food cycle because plants’ contribution in total pollination activity is only

Vadodara: Engineer tastes sweet success with honey

2023-04-22T23:23:05+05:30August 15th, 2019|General|

Vadodara: Engineer tastes sweet success with honey Vadodara: Engineer tastes sweet success with honey and sweet revolution, If the bee disappeared off the face of the earth, man would only have four years left to live” — an existential crisis that theoretical physicist Albert Einstein warned from collapse in food security, hit this engineer from

Title

Go to Top