મધમાખી ઉછેર માટે બાગાયતી યોજના

2023-04-22T22:38:50+05:30April 22nd, 2023|General|

મધમાખી ઉછેર માટે બાગાયતી યોજના મધમાખી ઉછેર માટે બાગાયતી યોજના આઇ ખેડૂત પોર્ટલ ચાલુ થઈ ગયું છે..જેમાં મધમાખી માટેની યોજના શરૂ થઈ ચૂકી છે જેમાં બાગાયત વિભાગમાં યોજના ક્રમાંક 55, યોજના ક્રમાંક 56 અને યોજના ક્રમાંક 71. જેમાં મધમાખી (સમૂહ કોલોની) અને મધમાખી હાઇવ્ માટેની અરજીઓ આપ કરી શકો છો. યુનિટ કોસ્ટ- રૂ.૨૦૦૦/ હાઇવ • ખર્ચના

Doubling of farmer income through honeybee

2023-04-22T22:48:57+05:30March 12th, 2023|General|

Doubling of farmer income through honeybee The doubling of farmer income through honeybee refers to the potential economic benefits that can be achieved through the cultivation of honeybees and the production of honey and other bee products. Honeybees are important pollinators that play a crucial role in agriculture, helping to increase crop yields and quality.

Important of honeybee in the agriculture industry

2022-12-29T15:08:19+05:30December 29th, 2022|General, News|

Important of honeybee in the agriculture industry Honeybees are important pollinators in the agriculture industry. They play a crucial role in the reproduction of many plants, including those that produce fruits, vegetables, nuts, and seeds. These plants make up a significant portion of the human diet, and without the help of pollinators like honeybees, the

Organic Honey Harvesting

2022-07-23T10:55:08+05:30August 15th, 2019|General|

Farmers join Dipen Patel’s organic bee harvesting mode After his success with collecting organic Honey Harvesting of different flora honey, Dipen Patel now goes around villages in his neighborhood to make farmers aware about honeybee harvesting. “Honeybees are at the centre of continuing the food cycle because plants’ contribution in total pollination activity is only

Title

Go to Top